..."    حمایت از کالای ایرانی    "      ...


واگذاری کارگاه های آموزشی   

مقدمه :

به منظور ارتقای بهره وری ، کاهش حجم تصدی گری دولت وتقویت امورحاکمیتی وتوسعه مشارکت مردمی دراجرای آموزش های فنی وحرفه ای براساس جزء 4 بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم وهمچنین ماده 88 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب سال 1380 وآئین نامه اجرائی آن وماده 47 قانون الحاقی به تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1384 فعالیت ها وخدمات مدیریتی مراکز آموزش فنی وحرفه ای وکارگاه های آن درچهارچوب ضوابط با حفظ مالکیت دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد.

هدف از واگذاری :
 
راستای قانون فوق مبنی برکاهش حجم تصدی گری دولت وتوسعه مشارکت مردمی درامرآموزش فنی وحرفه ای وکاهش هزینه ها سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام به واگذاری کارگاه های آموزشی به گروه های واجد شرایط بر اساس آئین نامه تدوین نموده است.
در این راستا اداره کل آموزش فنی وحرفه ای مازندران براساس سیاستهای سازمان نسبت به اجرای شیوه نامه ارسالی درخصوص واگذاری کارگاه های بدون مربی رسمی اقدام نموده است که ابتدا با وتعیین اعضاء کمیسیون کمیسیون استانی تشکیل  گردید .و سپس طی نامه ای به مراکز آموزشی اعلام گردید که کارگاه های فاقد مربی رسمی جهت واگذاری مشخص شوند . سپس ازجمع بندی کارگاه ها ، حرفه های آموزشی که کارگاه های آنها درسطح مراکز تجهیز وتقاضا برای آموزش وجود دارد تهیه وجهت اخذ مجوز به کارگروه توسعه درسازمان ارسال شده است که پس از دریافت مجوز در کارگروه فوق اقدام به استعلام از سطح بازار جهت احصاء قیمت تمام شده به ازای نفر ساعت نموده است . بعد از تهیه قیمت برآوردی وتصویب آن درکمیسیون استانی جهت تائید به کارگروه توسعه درسازمان ارسال نموده است. بعد از دریافت قیمت های مصوب شده درکارگروه توسعه واعلام آن به استان ، آگهی فراخوان درروزنامه براساس اولویت بندی درگروه های هدف انجام شده است و با انتخاب مجری براساس شیوه نامه ارسالی سازمان ، نسبت به خروج موادمصرفی از کارگاه ولیست برداری از تجهیزات کارگاه وتحویل آن به مجری جهت آموزش اقدام می شود. پس ازاتمام مراحل فوق اداره کل ، شیوه نامه ای را جهت چگونگی اجرای آموزش ، نظارت ، پرداخت مبلغ قرارداد و دیگر امور تدوین وبه مراکز ارسال نموده است. اداره کل آموزش فنی وحرفه ای مازندران ازتاریخ 15/5/87 ، شروع واگذاری مدیریت کارگاه های آموزشی درسطح مراکز استان به شرح ذیل می باشد.

نقاط قوت طرح واگذاری مدیریت کارگاه اجرایی :

1- کاهش تصدی گری دولت ، 2- افزایش برونسپاری آموزش ، 3- افزایش نظارت بر کارگاهها ، 4- صرفه جویی در هزینه مواد و ابزار مصرفی ، 5- تلاش مجری برای نگه داشت کارآموز ، 6- مجری جهت رسیدن به 100 درصد مبلغ قرارداد وقت بیشتر برای آموزش صرف می نماید .

نقاط ضعف طرح :

1-      مجری برای آموزشی عملی مواد مصرفی کمتری هزینه می کند و سعی در انجام کار تئوری بیشتر با کارآموزان را دارد که نیازمند نظارت بیشتر از موارد اداره کل می باشد .

2-      وحدت رویه برای نگهداشت کارآموز در کارگاه ها وجود ندارد .

3-      بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی برای مجری فایده ای ندارد .

پیشنهاد :

1-      نظارت بیشتر برای رعایت مفاد قرارداد و آموزش صورت گیرد .

2-      برای بیمه مجریان کارگاهها با توجه به پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی اتخاذ تصمیم شود .

3-      برای حفظ اموال و تجهیزات و ساختمان کارگاههای واگذار شده به مجری قانونی تدوین گردد .

4-      قیمت نفر ساعت واقعی شود و کلیه متغیرهای تأثیرگذار بر آن لحاظ گردد.
 
لیست کارگاه واگذاری مدیریت درسال 87
 

تعداد مراکز

تعداد کارگاه های واگذاری

تعداد حرفه های اجرا شده

جمع عملکرد نفردوره

جمع عملکرد نفرساعت

جمع مبلغ پرداخت شده

18

54

79

1493

398712

1815064101ریال

 
 
لیست کارگاه واگذاری مدیریت درسال 88

تعداد مراکز

تعداد کارگاه های واگذاری

تعداد حرفه های اجرا شده

جمع عملکرد نفردوره

جمع عملکرد نفرساعت

جمع مبلغ پرداخت شده

16

47

77

2827

859053

3928601289 ریال

 
لیست کارگاه واگذاری مدیریت درسال 89

تعداد مراکز

تعداد کارگاه های واگذارشده

تعداد حرفه های اجرا شده

جمع عملکرد نفر دوره

جمع عملکرد نفرساعت

جمع مبلغ پرداخت شده

14

45

69

1583

517854

2409067973 ریال

 
   عملکرد آموزشی رشته های پایه در 6 ماهه نخست سال 1389 آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران
بر اساس گروه هدف بر مبنای نفر دوره بخش واگذاری مدیریت کارگاههای آموزشی

عنوان

شاغلین

دانشجویان

کارجویان شهری

کارجویان روستایی

جمع کل

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

مراکز ثابت و شعبه های زیر مجموعه

80

86

166

388

151

539

195

640

835

-

-

-

663

920

1583

جوار دانشگاه

 

 

 

619

543

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد آموزشی رشته های پایه در 6 ماهه نخست سال 1389 آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

بر اساس گروه هدف بر مبنای نفر ساعت بخش واگذاری مدیریت کارگاههای آموزشی

عنوان

شاغلین

دانشجویان

کارجویان شهری

کارجویان روستایی

جمع کل

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

مراکز ثابت و شعبه های زیر مجموعه

16958

43858

60816

88227

59996

148223

63502

231821

295323

-

-

-

168687

349167

517854

جوار دانشگاه

 

 

 

52890

53875

106765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لیست کارگاههای واگذارشده در سال 1387 مازندران     کلیک نمایید...

      لیست کارگاههای واگذارشده در سال 1388 مازندران     کلیک نمایید...       

لیست کارگاههای واگذارشده در سال 1389 مازندران      کلیک نمایید...

 
 

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد